Av Kjell-Arne Larsson

Nu är bandyspelet igång för säsongen på Studenternas. De befintliga ispisterna har bytts ut och nu finns nya pister på plats med fin is för både matcher, träning och skridskoåkning för allmänheten.

Byggprojektet har genomförts under en mycket begränsad tid, från sista seriematchen (finalen) i april, för att vara klart inför säsongsstarten i oktober.

– Att bandyarenan har byggts om beror i huvudsak på att en bro ska byggas över Fyrisån direkt söder om bandyområdet och en ny gata kommer att dras i en sträckning närmare ån jämfört med dagens sträckning. Befintliga ispister och kylinstallationer har gjort nytta under många år och behövde därför bytas mot nya. För att kunna genomföra sommaraktiviteter på ytan, gjöts en av pisterna i betong, berättar Conny Niklasson, projektchef på Uppsala kommuns sport- och rekreationsfastigheter AB, som kort och gott brukar kallas Sportfastigheter

Flyttningen gör att “tyngdpunkten” för arenan har flyttats närmare Fyrisån. En ståplatsläktare har avvecklats vilket innebär att arenan har fått en minskad publikkapacitet. Flera bibyggnader har rivits och ersatts med nya med andra placeringar, bland annat ett traktorgarage och ett ismaskinsgarage. Den södra pisten (B-planen) har flyttats närmare ån, medan den norra (A-planen) har samma läge.

Ett pussel

– En stor utmaning i projektet har förstås varit att få plats med allt på den beskurna ytan, fortsätter Conny Niklasson. Arenan ska fungera för spelarna och för publiken, men givetvis även för de som arbetar med att göra isarna och sköta dem. Det har också varit ett pussel att få in alla installationer och allteknik, inte minst produktionstekniskt på grund av den mycket begränsade ytan och tiden.

Sportfastigheter har upphandlat projektering, projekt- och byggledning och entreprenader. Bygget har genomförts som en delad entreprenad. Projektledningen har skötts av Forsen AB, medan Frank Projektpartner AB svarat för byggledning inklusive arbetsmiljöansvar.

Forsen – projektledning

– Det har funnits många utmaningar, framförallt den korta byggtiden från att bandyfinalen avslutade säsongen i april, och fram till slutet av oktober då isen låg klar inför vinterns första match, berättar Mikael Pettersson, projektledare från Forsen. Byggproduktionen pågick parallellt med fotbollen på bollplanen vilket krävde en del koordinering.

Projektledaren samverkade med flera ytterligare parter, framförallt beställaren Sportfastigheter, deras driftavdelning, Stadsbyggnadskontoret, kommunens egen driftorganisation som ska sköta Studenternas, och sist men inte minst föreningarna själva som verkar på området.

Studenternas ligger mellan Fyrisån och Ulleråkersvägen. Den kommande flyttningen av Ulleråkersvägen reducerade den möjliga arean att bygga på. Denna omständighet tillsammans med mycket omfattande markförläggningar där praktiskt taget samtliga installationer – värme, kyla, vatten, dagvatten, avlopp och el – förnyades gjorde både projekteringen och byggproduktionen utmanande.

– Bygget inleddes på allvar med omfattande rivningsarbeten av byggnader, installationer och de två planerna, fortsätter Mikael Pettersson. Nya planerna byggdes längre från Ulleråkersvägen. Idag ligger de där med fina isar, den norra A-planen på underlag av grus och B-planen på betong. Ett nytt teknikhus för bland annat kyla och värme har uppförts mellan bandyn och fotbollen. Sedan har anläggningen exempelvis fått ett nytt ismaskinsgarage och carport för traktorer och annan utrustning.

– Byggarbetena pågick hela sommaren, det var viktigt för att få de omfattande grundläggningsarbetena och bygget av planerna klara.Sedan dess har det gått bra och isarna blev färdiga innan spelsäsongen kom igång igen, avslutar Mikael Pettersson, som förutom att ha varit huvudprojektledare, också svarat för ledning av installationsarbetena.

Markförläggningar

Företaget som utförde de krävande markförläggningarna av kyla-, värme-, vatten och avlopp med mera var Trädgårdsanläggare Hallblom AB.

– Vi utförde all markförläggning och alla markarbeten förutom själva banorna, berättar Bengt Törnblom,arbetschef hos Trädgårdsanläggare Hallblom. Eftersom platsen är ett känsligt område med grundvatten i åsen i väst och med Fyrisån i öst, gjordes avgränsningar bland annat med spjäll för att säkra mot eventuella utsläpp.

Alla svåra delar av markarbetena är klara. Nu återstår asfaltering och finplanering.

– Det har varit ett ganska typiskt uppdrag för oss, i rätt skala, av medelstor omfattning och med många precisa krav på utförandet. Vi är inte inriktade på volymer utan åtar oss gärna arbeten där beställaren har höga krav i detaljer och med en tät samverkan  mellan oss och beställaren,avslutar Bengt Törnblom.

Köldbärarsystem

“Hjärtat” i den nya arenan är förstås de två bandyplanerna. För att försörja pisterna med kyla har ett pumprum gjorts om och försetts med ny utrustning för köldbärarsystemet.

– Vi har sedan byggt hela pisterna med grundläggning, grus, betong och köldbärarledningar, berättar Patrik Larsson, vd på Labkyl AB. Det rör sig om sammanlagt 15000 kvadratmeter pister.

Studenternas bandyarena är den första utomhusanläggning som företaget har byggt och installerat i och därtill den största.

– När det handlar om sporter är vi annars inriktade på hockeyhallar där vi installerar miljövänliga kylanläggningar baserade på miljövänligt köldmedium, avslutar Patrik Larsson på Labkyl AB.

FAKTA

Studenternas

Ombyggnad av bandyarena i Uppsala Tidplan: april-november 2019

Byggherre: Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB

Byggentreprenör: Håkan Zillen Bygg AB

Arkitekt: Fojab Arkitekter AB

Värde: cirka 100 miljoner kronor

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

Leave a Reply